Úspešné projekty

Partneri

Reflexológia
je prastará účinná metóda, ktorá využíva tlak na zóny mikrosystémov, ktorým možno ovplyvňovať celé telo. Aktivizuje samoliečiteľské sily organizmu a vyplavuje usadeniny a toxíny z orgánov a miest na tele, ktoré pred aplikáciou terapie trpeli nedostatočnou cirkuláciou krvi. Na chodidlách sú zóny veľmi účinné, pretože chodidlo je priamo spojené so zemou. Reflexy nášho tela sú presnou špecifickou reakciou tela na určitý špecifický podnet a reflexné zóny na chodidle sú odrazom procesov v organizme. Tieto zmeny sa zobrazia vždy na špecifickom mieste(zóne) na chodidle, ktoré patrí k presne určenej časti tela. Touto časťou môžu byť jednak jednotlivé anatomické časti tela, ako aj jednotlivé orgány. Z toho dôvodu sme sa rozhodli pripraviť projekt na zriadenie masážneho kútika, v ktorom sa bude realizovať reflexológia. Boli sme úspešní a

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu DôveraVzdelávanie zdravotne postihnutých občanov v tradičných remeslách ako súčasť celoživotného vzdelávania.


Projekt je realizovaný vďaka podpore z fondov Európskej únie.

Hlavným cieľom projektu je umožniť ďalšie vzdelávanie aj dospelým zdravotne postihnutým jedincom a tým rozvíjať osobné, sociálne a odborné zručnosti získané v škole. Strategický cieľ umožňuje zapojiť sa aj postihnutým občanom do systému celoživotného vzdelávania, doplniť si a rozšíriť svoje vzdelanie a tým zabezpečuje rovnosť príležitostí.

S týmto hlavným cieľom súvisia čiastkové ciele:


Absolvovaním vzdelávacích kurzov a získaním odborných zručností, rozvojom sociálnych zručností, lepším poznaním seba samého sa sprístupní aj zdravotne postihnutým občanom vzdelávať sa aj v dospelosti.


Podpora z nadácie SPP v rámci programu Opora
Našu činnosť môžeme rozšíriť aj vďaka podpore z nadácie SPP. Ide o tieto aktivity, ktoré spolufinancujeme z programu OPORA:

Dotácia v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta Levice č. 73 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území mesta Levice

Dotácia z prostriedkov Mesta Levice bola hlavne na zabezpečenie prevádzkových nákladov a zakúpenie materiálu na krúžkovú činnosť.