Ostrov občianske združenie

image 1 Správy z našej činnosti, aktuálne informácie a poradenstvo, stanovy občianskeho združenia

Ostrov nezisková organizácia

image 2 Legislatívne a vnútorné predpisy

Chránená dielňa

image 3Aktuálna ponuka výrobkov
Oslobodenie od platby za diaľničnú známku
Osoby ťažko zdravotne postihnuté - ŤZP
Invalidný dôchodok - základné informácie


Oslobodenie od platby za diaľničnú známku

Podrobný návod ako postupovať pri uplatnení oslobodenia od platby za diaľničnú známku pre ŤZP osoby nájdete na adrese Národnej diaľničnej spoločnosti

Zdravotné postihnutie – osoba s ŤZP

Za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím sa považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %. Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov.
Mieru funkčnej poruchy určuje posudkový lekár príslušného UPSVaR, po zhodnotení a posúdení zdravotného stavu. Pri výkone svojej činnosti vychádza najmä z lekárskeho nálezu, ktorý nie je starší ako šesť mesiacov. Výsledkom lekárskej posudkovej činnosti je posudok, ktorý obsahuje stanovené náležitosti.
Ak je miera funkčnej poruchy min 50%, ide o osobu s ŤZP – sociálny pracovník príslušného ÚPSVaR posudzuje individuálne predpoklady, rodinné prostredie, podmienky bývania, druhy odkázanosti osoby s ŤZP. Navrhuje kompenzácie. Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je posudkový záver, ktorý obsahuje stanovené náležitosti.

Čo je to kompenzácia ťažkého zdravotného postihnutia

Kompenzácia sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len "kompenzácia") je zmiernenie, alebo prekonanie sociálneho dôsledku ŤZP poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu, alebo poskytovaním sociálnych služieb. Cieľom poskytovania kompenzácie, ako aj vyhotovovania preukazu fyzickej osoby s ŤZP, preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom a parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím je podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ŤZP do spoločnosti za jej aktívnej účasti pri zachovaní jej ľudskej dôstojnosti a v ustanovených oblastiach.

DRUHY PEŇAŽNÝCH PRÍSPEVKOV NA KOMPENZÁCIU podľa zák č. 447/2008 Z. z.

Peňažné príspevky na kompenzáciu uvedené pod písm. a), i), m) a n) sú opakované peňažné príspevky na kompenzáciu a peňažné príspevky na kompenzáciu uvedené pod písm. b) až h) a j) až l) sú jednorazové peňažné príspevky na kompenzáciu.

Invalidný dôchodok – základné informácie

Invalidný dôchodok je dôchodková dávka, o ktorú môže občan požiadať v SP, v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca.
Žiadosť o priznanie invalidného dôchodku spisuje pobočka Sociálnej poisťovne príslušná podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. K žiadosti je potrebné predložiť doklady preukazujúce všetky potrebné údaje k posúdeniu a priznaniu ID.
http://www.socpoist.sk/invalidny-dochodok/1288s

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť

Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.
Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť posudzuje posudková komisia SP - na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie, komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Podmienky nároku na invalidný dôchodok

Poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v zákone o SP. Fyzická osoba má nárok na invalidný dôchodok aj vtedy, ak sa stala invalidnou v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. Nárok na invalidný dôchodok tejto fyzickej osobe vzniká najskôr odo dňa dovŕšenia 18 rokov veku. Nárok na invalidný dôchodok má aj fyzická osoba, ktorá sa stala invalidnou počas doktorandského štúdia v dennej forme, nedovŕšila 26 rokov veku a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.